Voorwaarden / Vrijwaringsclausule

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Nedmag Moonlight Walk voor hem/haar als voor derden,alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risicos voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico”s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. NMW, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de MW lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de NMW. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de RMW noch de hierboven genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.

Organisator van de Moonlight Walk
De Nedmag Moonlight Walk wordt georganiseerd door Stichting Lions Aktie gevestigd te Veendam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41015284, verder te noemen de Organisator

De Moonlight Walk en uw gegevens
De Organisator verzamelt gegevens van deelnemers en organisaties. Daarom is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Inschrijfformulier
Om deel te nemen, vult u een inschrijfformulier in. We werken daartoe samen met IWAN.nl uit Rijen waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebben afgesloten inzake de geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens komen op een beveiligde inschrijfbeheerpagina.

De Organisator verzamelt de gegevens van de deelnemers om:

 • Aantallen inschrijvingen en deelname te registreren
 • De inschrijfkosten te innen
 • De leeftijd van de deelnemers te weten
 • Adresgegevens en e-mail: om nieuws over de Moonlight Walk te sturen

Gegevens informatie
Gezien de eisen Algemene verordening gegevensbescherming informeren we u graag over het volgende:

 1. De gegevens van het inschrijfformulier worden gebruikt om uw deelname definitief te maken en te registreren. Persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoon, email en bankrekeningnummer) worden niet gedeeld met anderen/ derden.
 2. Deze gegevens worden gebruikt om u te attenderen op en uit te nodigen voor de Moonlight Walk. Indien u niet meer prijs stelt op deze uitnodiging, dan kunt u ons via verzoeken om u uit te schrijven. Zie het adres hiervoor onder punt 3.
 3. Wilt u weten welke gegevens we van u hebben of heeft u een klacht, dan kunt u contact zoeken via de contactpagina. We nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.
 4. De Moonlight Walk is een openbaar evenement. Er worden beelden gemaakt. De Organisator is niet verantwoordelijk voor herkenning op beelden. Op de website van de Moonlight Walk worden ook beelden vertoond om anderen te inspireren. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond de Moonlight Walk gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

De Moonlight Walk en onze aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Moonlight Walk geschiedt geheel voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator rechtstreeks toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Het coronavirus SARS-CoV-2 is een besmettelijk virus dat in sommige gevallen kan leiden tot ernstige ziekte of overlijden. Een risico op blootstelling aan het coronavirus bestaat op elke plaats waar mensen aanwezig zijn en bestaat dus ook tijdens deelname aan de Moonlight Walk. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van besmetting met het SARS-CoV-2 coronavirus en/of van de ziekte COVID-19 die is ontstaan door deelname aan of aanwezigheid bij de Moonlight Walk.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. Sponsors van de Moonlight Walk en de gemeente Veendam zijn op dezelfde voet als de Organisatoruitgesloten van aansprakelijkheid.

De Moonlight Walk in overmacht situaties

Als de deelnemer vanwege ziekte, coronatest of om welke andere reden dan ook zelf niet in staat is om deel te nemen aan het evenement, dan ontvangt hij/zij het inschrijfgeld niet retour.

Als de Moonlight Walk door de Organisator moet worden afgelast vanwege corona maatregelen van de overheid, of om welke andere reden dan ook, dan krijgt de deelnemer zijn/haar inschrijfgeld terug van de Organisator.